تبلیغات
حقوق بین الملل international law - بررسی كنوانسیون مربوط به كاهش موارد بی تابعیتی
 

در پی درخواست اكوسوك كمیسیون حقوق بین الملل در سالهای 54 و 1953 پیش نویس  كنوانسیونی را در خصوص كاهش موارد بی تابعیتی تدوین نمود. و این پیش نویس در یكی از كنوانسیونهای سازمان ملل در سال 1959 به بحث و بررسی گذاشته شد و مجددا در سال 1961 نیز این بحثها و جلسات تكرار شد تا اینكه نهایتا كنوانسیونی در خصوص كاهش موارد بی تابعیتی در تاریخ 30 آگوست 1961 تصویب شد و در 13 دسامبر 1975 لازم الاجرا گردید.[2]

می توان به جرات اظهار داشت تنها كنوانسیونی كه به طور بسیار آشكار به انعكاس ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته و سعی در عملی تر كردن این ماده داشته است كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی به حساب می آید.


این كنوانسیون شامل شرایطی است كه متضمن عدم پدید آمدن معضل بی تابعیتی به عنوان نتیجه فقدان حق دارا بودن تابعیت است (كه به واسطه این بی تابعیتی ممكن است هر تغییری در وضعیت شخصی, اجتماعی, اقتصادی و ... یك فرد پدید آید)

برای واضح تر شدن این بحث می بایست به این مساله تاكید نماییم كه در این كنوانسیون ذیل موارد 1 و 2 و 3 و 4 به تبیین بند 1 ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته شده است و شرایطی را كه در آن یك فرد می تواند تابعیت دولتهای طرف معاهده را بدست بیاورد بیان گردیده است كه از جمله این موارد می توان به موارد ذیل اشاره كرد:

1. یك دولت عضو معاهده باید تابعیت خود را به فردی كه در سرزمین آن متولد شده است و در صورت عدم اعطای تابعیت مذكور فرد بی تابعیت می شود اعطا نماید به هر حال ممكن است اعطای چنین تابعیتی موكول به شرایطی باشد كه ذیل ماده 1 این كنوانسیون بیان گردیده است.

2. طفلی كه در سرزمین دولت طرف كنوانسیون بر اثر ازدواج قانونی متولد شده باشد و مادر طفل تابعیت دولت طرف كنوانسیون را داشته باشد از تابعیت دولت طرف معاهده برخوردار خواهد شد. مشروط بر آنكه طفل مذكور در صورت عدم اجرای این قانون بی تابعیت شود.

3. یك كودك سرراهی پیدا شده در قلمرو كشور متعاهد, متولد شده از والدین دارای تابعیت آن كشور تلقی می شود مگر آنكه خلافش ثابت شود.

4. حتی در این كنوانسیون به احتمال تولد نوزادی در داخل یك كشتی و یا هواپیما نیز توجه شده است و تابعیت چنین كودكی را متعلق به كشوری دانسته اند كه آن هواپیما و یا كشتی متعلق به آن كشور می باشند (كشور صاحب پرچم)

5. همچنین دولتهای متعاهد به این كنوانسیون تابعیت خود را به شخصی كه در قلمرو كشور متعاهد متولد نشده ولی بدون تابعیت است و در صورتی كه تابعیت یكی از والدین شخص مورد نظر به هنگام تولد وی از آن كشور مذكور بوده اعطا می كنند (و حتی در شرایطی كه تابعیت والدین طفل متعلق به كشور مزبور نیست باز تحت شرایطی كه ذیل ماده 4 این كنوانسیون بیان گردیده است تابعیت كشور مورد نظر به آن فرد اعطا می گردد.)

علاوه بر موارد فوق مساله دیگری كه در این كنوانسیون بر آن تاكید گردیده بحث ترك تابعیت است به نحوی كه این ترك تابعیت نمی بایست سبب بروز بی تابعیتی برای افراد گردد. و در مواد 5 و 6 و 7 به این بحث پرداخته شده است[3] و دولتهای طرف این كنوانسیون متعاهد گردیده اند كه تنها زمانی بحث ترك تابعیت اتباع خود را بپذیرند كه تبعه شان تابعیت كشور دیگری را تحصیل نموده باشد و یا از كسب آن اطمینان داشته باشد.[4]

ماده 8 و 9 این كنوانسیون سعی نموده اند تا بند 2 ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد تاكید مجدد قرار دهند به نحوی كه در ماده 8 بیان می گردد:

((1- یك كشور متعاهد, فرد را از تابعیتش در صورتی كه بدون تابعیت مزبور لاوطن می شود محروم نخواهد كرد.

2- علیرغم مقررات بند 1 این ماده یك فرد ممكن است بدلایل نامبرده در زیر از تابعیت یك كشور متعاهد محروم شود:

الف – در شرایطی كه در آن طبق بندهای 4 و 5 ماده 7 گرفتن تابعیت شخص مجاز شمرده شده است.

((بند 4 از ماده 7- شخصی كه تابعیت كشور دیگری را بدست آورده تابعیت خود را به خاطر اقامت در خارج از كشور به مدت 7 سال پی در پی از دست می دهد این مقررات طبق قوانین كشور متعاهد مورد نظر تعیین گردیده است و در صورتی كه شخص مزبور به مرجع ذیصلاح, قصد خود مبنی بر حفظ تابعیت خود را اطلاع نداده باشد.

بند 5 از ماده 7 – در صورتی كه تبعه یك كشور متعاهد در خارج از قلمرو آن كشور متولد شود قوانین آن كشور می تواند تابعیت مذكور را پس از انقضای یكسال از تاریخ رسیدن به سن قانونی مشروط بر آنكه در آن زمان در قلمرو كشور مورد نظر اقامت داشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام نموده باشد ابقا نماید.))

ب – در صورتی كه تابعیت مزبور با ارائه اطلاعات نادرست یا كلاه برداری كسب شده باشد.

3- علیرغم مقررات بند 1 این ماده یك كشور متعاهد می تواند حق محروم كردن شخص از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی است كه در زمان امضا, تصدیق یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح نماید تا به یك یا بیش از یكی از دلایل نامبرده در زیر در صورتی كه دلایل مزبور در آن هنگام در قوانین ملی آن كشور موجود باشد از این حق استفاده كند.

الف – در صورتی كه برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به كشور متعاهد, شخص:

1- با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط كشور متعاهد به یك كشور دیگر خدمت كرده یا می كند و یا از آن كشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می دارد یا

2- رفتارش به نحوی است كه به منافع كشور متعاهد به شدت لطمه می زند

ب – شخص سوگند یاد كرده یا رسما اعلام نموده كه تبعه كشور دیگری شده یا شواهد مستند از تصمیم خود مبنی بر انكار تابعیت كشور متعاهد ارائه كرده است.

3- یك كشور متعاهد از اختیارات مجاز خود براساس بندهای 2 یا 3 این ماده به جز در مطابقت با قوانینی كه برای شخص مورد نظر حق دادرسی در دادگاه یا ارگان مستقل دیگری را محفوظ خواهد داشت استفاده
نمی كند.[5]

این ماده كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی همانطور كه قبلا نیز بیان شد بسیار مهم و كلیدی به نظر
می رسد چرا كه تدوین گنندگان این كنوانسیون سعی نموده اند تا با تدوین این ماده عملا از سلب تابعیت های خودسرانه كه توسط دولتها برعلیه اتباعشان اعمال می گشته است جلوگیری به عمل آورند و همانطور كه دیدیم در ابتدای ماده 8 بیان می گردد كه: یك كشور متعاهد فرد را از تابعیتش در صورتی كه بدون تابعیت مزبور لاوطن می شود محروم نخواهد كرد. یعنی به طور كل حق سلب تابعیت را به عنوان یك مجازات به رسمیت نشناخته است ولی آنچه كه تامل بیشتری را می طلبد آن است كه در ادامه این ماده به موارد و استثنائاتی در مورد این بحث اشاره گردیده است كه عملا می توان گفت تا حد بسیار زیادی اصل ماده را كه همان عدم پذیرش سلب تابعیت توسط كشورهای متعاهد است را زیر سوال می برد....

چنانچه در ذیل بند 2 این ماده از شرایطی سخن به میان می آید كه فرد در آن شرایط ممكن است از تابعیت كشورش محروم گردد در بند الف – صحبت از شرایط مذكور در ماده 7 كنوانسیون می گردد كه در آن طبق 2 مورد بحث سلب تابعیت پیش بینی می شود كه البته هیچ كدام از این دو مورد سبب بی تابعیتی فرد نمی گردد چرا كه فرض اصلی در هر دوی این شروط آن است كه فرد دارای تابعیت دیگری به غیر از تابعیت كشور متعاهد به این كنوانسیون باشد به طوری كه در بند 4 ماده 7 صراحتا ذكر می گردد: ((شخصی كه تابعیت كشور دیگری را بدست آورده تابعیت خود را به خاطر اقامت در خارج از كشور به مدت 7 سال پی در پی از دست می دهد...))

و همینطور در بند 5 ماده 7 بیان می گردد: در صورتی كه تبعه یك كشور متعاهد در خارج از قلمرو آن كشور متولد شود قوانین آن كشور می تواند تابعیت مذكور را پس از انقضای یكسال از تاریخ رسیدن به سن قانونی مشروط بر آنكه در آن زمان در قلمرو كشور مورد نظر اقامت داشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام نموده باشد ابقا نماید. و از این بند چنین می توان نتیجه گرفت كه اگر شخص مذكور پس از انقضای یكسال از تاریخ رسیدن به سن قانونی در قلمرو كشور متعاهد به این كنوانسیون اقامت نداشته و یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام ننموده باشد تابعیت كشور مزبور از او سلب می شود و این مساله باز هم به معنای بی تابعیت شدن فرد نیست زیرا وی تابعیت كشور محل تولد خود را دارا بوده است.[6]

ولی بحث اساسی در مورد استثنائات ذكر شده بر اصل ماده 8 از بند ب قسمت دوم این ماده شروع می گردد از آنجا كه صراحتا بیان می شود در صورتی كه تابعیت مزبور با ارائه اطلاعات نادرست یا كلاهبرداری كسب شده باشد. در این شرایط می توان فرض نمود كه فردی تابعیت اصلی خود را ترك می نماید و به عنوان مثال با اطلاعات نادرست و یا كلاهبرداری تابعیت جدیدی را كسب می نماید (به عنوان مثال افرادی كه صرفا برای بدست آوردن تابعیت كشورهایی مثل آمریكا و كانادا اقدام به ازدواجهای صوری با اتباع آن كشورها می نمودند و بلافاصله پس از تحصیل تابعیت آن كشور به واسطه ازدواج با تبعه آن كشور از فرد مورد بحث جدا می شوند) اگر كشوری كه فرد تابعیت آن را كسب نموده بود از این تقلب آگاه شود و فرد را به واسطه آنكه با تقلب و كلاهبرداری تابعیت جدید را كسب نموده از تابعیت اكتسابیش محروم نماید عملا فرد مورد اشاره به فردی بی تابعیت تبدیل می شود و این بر خلاف محتوای اصلی ماده است كه بیان می دارد. كشور متعاهد فرد را از تابعیتش در صورتی كه بدون تابعیت مزبور لاوطن شود محروم نخواهد كرد.[7]

نكته ای بسیار مهم و حائز اهمیت در بند 3 ماده 8 نهفته است كه شاید بتوان به صراحت گفت این بند به طور كل ماهیت و محتوای ماده 8 را زیر سوال می برد. زیرا صراحتا بیان می دارد.

((علیرغم مقررات بند 1 این ماده یك كشور متعاهد می تواند حق محروم كردن شخص از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی است كه در زمان امضا تصدیق یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح نماید.[8]))

البته تنها شرطی كه برای دولتها در این خصوص تعیین گردیده آن است كه شرایطی كه در ذیل بند 3 ماده 8 برای سلب تابعیت از افراد ذكر شده است می بایستی كه در قوانین داخلی كشورهای متعاهد نیز موجود باشد.

موارد بند الف قسمت 3 ماده 8 بسیار قابل تامل است به نحوی كه در این قسمت بیان می شود:

الف – در صورتی كه برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به كشور متعاهد شخص:

1. با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط كشور متعاهد به یك كشور دیگر خدمت كرده یا می كند و یا از آن كشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می دارد. یا

 2. رفتارش به نحوی است كه به منافع كشور متعاهد به شدت لطمه می زند

آنچه در خصوص قسمت های 1 و 2 بند الف می توان در نظر گرفت آن است كه اولا در قسمت یك صرفا بیان گردیده است كه فرد بدون توجه به ممنوعیت صریح توسط كشور متبوعش به یك كشور دیگر خدمت كرده و یا از آن كشور پول دریافت نموده باشد ولی عملا نوع خدمت بیان نگردیده است و این عدم بیان نوع خدمت می تواند سبب شود كه دولتها آزادانه به تعریف این بحث بپردازند و در شرایط مختلف افراد را به جرم آن كه به كشور دیگری خدمت نموده اند و یا پولی از كشوری دیگر دریافت نموده اند متهم به خیانت و در نتیجه محروم از حق تابعیت نمایند. علاوه بر این هیچ توجهی نسبت به این مساله صورت نگرفته است كه این سلب تابعیت می تواند منجر به بی تابعیتی فرد گردد.

همچنین در قسمت بعد بیان می گردد كه دولتها می توانند در شرایطی كه رفتار تبعه شان به منافع كشورشان لطمه وارد می سازد از او سلب تابعیت نمایند و این بحث دقیقا می تواند ریشه در همان عواملی داشته باشد كه سبب بی تابعیتی خیل عظیمی از افراد در خلال دو جنگ جهانی شد زیرا بسیاری از كشورها از جمله آلمان نازی, ایتالیا, اتحاد جماهیر شوروی و ... بسیاری از افراد را صرفا بدان دلیل كه رفتار آن افراد به منافع ملیشان آسیب می رساند از حق داشتن تابعیت محروم نمودند. و ایراد اصلی این بند در این موضوع نهفته است كه صرفا به بیان عبارت ((رفتاری كه منافع كشور متعاهد را به شدت مورد تهدید قرار می دهد)) بسنده شده است و به احصا نوع رفتار هیچ اشاره ای نشده است و نكته جالب در این است كه بلافاصله در ماده 9 كنوانسیون به این مساله اشاره شده است كه ((یك كشور متعاهد هیچ شخص یا گروهی از اشخاص را از تابعیتشان بدلایل نژادی، قومی، مذهبی یا سیاسی محروم نمی كند)) كه  این خود می تواند بیانگر یك پارادوكس بین ماده 9 و بند مذكور باشد.

با توجه به مطالب فوق حال یك سوال مطرح می شود و آن این است كه آیا بعد از آنكه ما تابعیت را به عنوان یك حق بشری قلمداد نمودیم و اثبات كردیم كه بنا به دلایل مختلف این بحث به عنوان یك حق بشری قلمداد گردیده است آیا می توان این حق را برای دولتها در نظر گرفت كه از اهرم سلب تابعیت به عنوان یك مجازات برعلیه اتباع خود استفاده نمایند؟ به خصوص كه این سلب تابعیت همانطور كه در توضیح ماده 8 بیان گردید در بسیاری از موارد می تواند سبب بی تابعیتی فرد گردد.

در پاسخ به این سوال آنچه به ذهن می رسد آن است كه شاید در وهله اول نتوان پاسخ صریح و قاطعی به این سوال داد زیرا همانطور كه ملاحظه شد در ماده 8 كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی صراحتا در ابتدای ماده سخن از عدم سلب تابعیت توسط دولتها به میان می آید به خصوص كه اگر این سلب تابعیت سبب بی تابعیتی فرد گردد و علاوه بر كنوانسیون مزبور در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز عملا دولتها از سلب تابعیت خود سرانه اتباعشان منع شده اند و این بدان معنا است كه نمی توان برای دولتها حق سلب تابعیت را به عنوان یك مجازات بر علیه اتباعشان در نظر گرفت اما آنچه عملا و به صورت قانونی در ذیل ماده 8 و به عنوان استثنائات بر این ماده مورد توجه قرار داده شده است این حقیقت را آشكار می سازد كه عملا و در مقام اجرا این حق برای دولتها وجود دارد كه برطبق قوانین ملی شان شرایطی را در نظر بگیرند كه طبق آن شرایط بتوانند از اتباعشان سلب تابعیت نمایند. به نحوی كه در توضیح ماده 8 كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی و در صفحات قبل به صورت كامل تری این بحث مورد اشاره قرار گرفت.

ولی آنچه مسلم به نظر می رسد آن است كه دولتها نمی توانند این مساله را به عنوان یك حق بدون  خدشه برای خود در نظر بگیرند و همواره بحث سلب تابعیت توسط دولتها استثنایی تلقی خواهد شد بر اصل عدم سلب تابعیت چنانچه در ذیل ماده 9 كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی عملاً دولتها از هر گونه سلب تابعیت به دلیل مسائل نژادی، قومی، مذهبی یا سیاسی محروم شده اند و این بحث خود نشانگر این واقعیت است كه
نمی توان حق سلب تابعیت به عنوان یك مجازات را برای دولتها در نظر گرفت اگر چه همان طور كه پیشتر نیز گفته شد عملاً و در مقام اجرا تحت شرایطی دولتها قادر به اعمال این عمل می باشند.

در خاتمه بحث كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی آنچه ذكرش بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد. آن است كه در ذیل ماده 11 این كنوانسیون آمده: «كشورهای متعاهد برای ایجاد ارگانی در چهار چوب سازمان ملل كه در آنجا اشخاصی كه مدعی برخورداری از مزایای این كنوانسیون هستند می توانند برای بررسی ادعاهای خود تقاضای كمك جهت ارائه به مقامات ذیربط به آن مراجه نمایند، را در اسرع وقت، بعد از به امانت گذاردن ششمین سند تصدیق یا الحاق خواهند كوشید.»

برای عملی شدن این ماده، مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامعه 3274(XXFX)در10 دسامبر 1974 از اداره كمیساریای عالی پناهندگان درخواست نمود این وظیفه را بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسیون به عهده بگیرد. در قطعنامه بعدی به شماره 31/36 در تاریخ 30 نوامبر 1976 مجمع از كمیساریای عالی پناهندگان تداوم اجرای این وظیفه را درخواست نمود.

و این وظیفه به این دلیل به كمیساریای عالی پناهندگان واگذار شد كه هم مجمع عمومی و هم اداره كمیساریای عالی وجود ارتباط نزدیك و تنگاتنگ را بین بی تابعیتی و مسائل پناهندگان مورد تصدیق و تائید قرار دادند.[9] در سال 1995, كمیته اجرائی برنامه كمیساریای عالی به یك نتیجه گیری و جمع بندی در خصوص پیشگیری و كاهش بی تابعیتی و حمایت از افراد بی تابعیتی رسید كه طبق آن ازكمیساریای عالی خواسته شد تا فعالانه میزان الحاق به كنوانسیون های بی تابعیت را افزایش و شتاب بخشد.

در تاریخ 9 فوریه 1996 مجمع عمومی كمیساریای عالی را تشویق نمود كه فعالیتهایش را در خصوص افراد بی تابعیت ادامه دهد: مجمع عمومی طی قطعنامه ای از دولتها در خواست می نماید كه قوانین تابعیتی خود را به نحوی كه به كاهش بی تابعیتی و منطبق با اصول اساسی حقوق بین الملل به ویژه جلوگیری از محرومیت خود سرانه  تابعیت  و با الغا قوانینی كه ترك تابعیت را بدون اكتساب یا تحصیل تابعیت دولت اجازه میدهند وضع نمایند.

این قطعنامه در عین حال حق دولتها برای اتخاذ قوانین حاكم بر تحصیل ترك یا از دست دادن تابعیت به رسمیت می شناسد.[10]

 


[1] Convention on the Reduction of Statelessness.

[2] Hofmann,Rainer, “Denationalization and Forced Exile” in Encylopedia of Public International Law, vol 8, Amsterdam: Elsevier Scince Publisher B.V., 1985. P: 129.

1 برای بررسی تک تک مواد مذکور به قسمت ضمائم مراجعه شود.

[4] Ibid., PP. 130-131

[5] Ibid., PP. 133-134

[6] Chan,Johannes M.M., “The Right to a Nationality as a Human Right,” H.R.L.J, Vol 12, 1991, P. 68.

[7] Ibid., P. 69.

2 این نكته در این خصوص قابل تامل است كه به هیچ عنوان به این مساله اشاره نمی گردد كه این سلب تابعیت نباید در شرایطی صورت پذیرد كه امكان بی تابعیت شدن فرد وجود دارد.

[9] Batchelor, Carol A., “UNHCR and Issucs Related to Nationality.” Refugee Survey Quarterly, Volume 14, 1995. P. 26.

[10] Grahl- Madsen, Atle, “The Statuse of Refugees in International Law”, Leiden: A. W. Nijthoff, 1972. P. 190.

منبع:
وبلاگ تخصصی حقوق ایراننوع مطلب : سازمانهای بین المللی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 15 آذر 1397 03:05 ق.ظ

You stated it exceptionally well.
cialis en 24 hora cialis 5 mg scheda tecnica how much does a cialis cost cialis sale online cialis pills boards miglior cialis generico bulk cialis generic cialis pill online generic cialis pill online cialis lilly tadalafi
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:01 ق.ظ

With thanks! A good amount of facts.

cialis qualitat cialis from canada we like it cialis soft gel estudios de cialis genricos safe dosage for cialis brand cialis nl callus cialis tadalafil online link for you cialis price cialis 20 mg cut in half
سه شنبه 13 آذر 1397 11:38 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
tadalafil tablets comprar cialis navarr cialis venta a domicilio safe site to buy cialis online cialis 5 mg para diabeticos cialis kaufen bankberweisung cialis generico milano cialis flussig cialis generico in farmacia 40 mg cialis what if i take
دوشنبه 12 آذر 1397 11:59 ب.ظ

Position very well used!.
side effects for cialis cialis 10 doctissimo brand cialis nl cialis generico postepay preis cialis 20mg schweiz cialis 20 mg cut in half generic cialis look here cialis order on line cialis official site cialis coupons printable
دوشنبه 12 آذر 1397 11:07 ق.ظ

Incredible plenty of valuable information!
buy brand cialis cheap when can i take another cialis cialis in sconto cialis 5 mg para diabeticos cialis canadian drugs the best choice cialis woman canadian cialis we like it cialis soft gel cialis taglich rezeptfrei cialis apotheke
یکشنبه 11 آذر 1397 10:23 ق.ظ

Whoa a lot of fantastic data.
i recommend cialis generico cialis free trial buy cialis online cheapest cialis mit grapefruitsaft cialis coupon cialis canada on line cialis rezeptfrei cialis lilly tadalafi we recommend cialis best buy cialis online deutschland
شنبه 10 آذر 1397 11:39 ب.ظ

You reported that adequately.
buy cialis cheap 10 mg order a sample of cialis cialis professional yohimbe wow cialis 20 cialis generico online cialis generic viagra cialis levitra achat cialis en suisse interactions for cialis tarif cialis france
جمعه 9 آذر 1397 11:06 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
comprar cialis 10 espa241a 200 cialis coupon rezeptfrei cialis apotheke canadian drugs generic cialis acheter cialis kamagra precios cialis peru cialis 5 mg buy we recommend cialis best buy cialis great britain cialis dosage
جمعه 9 آذر 1397 11:15 ق.ظ

Superb facts, Thank you!
cialis pills in singapore viagra vs cialis vs levitra only here cialis pills cialis 20 mg best price generic cialis soft gels viagra or cialis prices for cialis 50mg cialis great britain tadalafil 10 mg side effects of cialis
جمعه 9 آذر 1397 12:03 ق.ظ

Great stuff, Thanks a lot!
cialis 20mg preis cf cialis for sale in europa miglior cialis generico the best choice cialis woman cialis soft tabs for sale cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg effetti collateral we recommend cheapest cialis brand cialis generic cialis qualitat
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:02 ب.ظ

You actually revealed it fantastically.
cialis prezzo in linea basso legalidad de comprar cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne comprar cialis 10 espa241a cialis price in bangalore cialis price thailand cialis canada cialis prices cialis para que sirve cialis 20mg preis cf
دوشنبه 9 مهر 1397 09:10 ب.ظ

Superb data, Kudos!
cialis generic availability cialis cipla best buy if a woman takes a mans cialis opinioni cialis generico cialis generico en mexico comprar cialis 10 espa241a cialis generico en mexico only now cialis for sale in us cost of cialis per pill we recommend cialis info
یکشنبه 1 مهر 1397 05:42 ب.ظ

Amazing a lot of excellent material.
most reliable canadian pharmacies canada medication list canada medication pharmacy buy viagra usa canada online pharmacies medication canada drug pharmacy trust pharmacy canadian prescriptions from canada without prescription drugs without prior prescription prescription drugs without prior prescription
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:35 ب.ظ

Appreciate it! A good amount of knowledge.

we like it cialis price cialis 10 doctissimo cialis usa cost estudios de cialis genricos only here cialis pills comprar cialis 10 espa241a cialis en mexico precio cialis dose 30mg we recommend cialis best buy no prescription cialis cheap
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:10 ب.ظ

Helpful info. Many thanks!
cialis prezzo di mercato acquisto online cialis click here to buy cialis cialis for sale free generic cialis buy cialis cheap 10 mg enter site natural cialis we choice cialis pfizer india buy cialis cheap 10 mg cialis generic
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:58 ق.ظ

Whoa lots of useful advice!
non 5 mg cialis generici generic cialis soft gels cialis authentique suisse cialis arginine interactio cialis billig cialis 10 doctissimo india cialis 100mg cost cialis herbs cialis diario compra cialis 5mg billiger
یکشنبه 10 تیر 1397 12:15 ق.ظ
Gooⅾ web sjte үou hae got һere.. Ιt's difficult to fіnd quality writing lіke yоurs theѕe days.
I seriously appreciate people like you! Take care!!
شنبه 9 تیر 1397 02:31 ب.ظ
Good post. I learn something new and challenging onn sites Ι stumbleupon everyday.
It's always usefᥙl too read ⅽontent from otһeг writers
and practice ѕomething fropm other web sites.
جمعه 1 تیر 1397 07:33 ب.ظ
Ι have been browsing օn-ⅼine greatеr thɑn 3 hourѕ toⅾay, yet I byy no mеɑns discovered any fascinating article ⅼike уours.
Ӏt's beautiful worth enough foг mе. Personally, іf all website owners annd
bloggers maⅾe jusdt right content as уou did, the web will liҝely bе much more helpful
than evеr befoгe.
پنجشنبه 24 خرداد 1397 03:48 ب.ظ
I һave read s᧐ many articles ᧐r reviews aƅout thе blogger lovers һowever tһis post iss in fact a pleasant paragraph,
kеep it up.
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:48 ب.ظ

Tips effectively taken!.
price cialis best canadian drugs generic cialis warnings for cialis generic for cialis wow cialis 20 cialis cipla best buy click here take cialis cilas american pharmacy cialis cialis generic
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


حقوق بین الملل international law
درباره وبلاگ

نیما نجارزاده هستم فارغ التحصیل حقوق بین الملل و در این وبلاگ تلاش می کنم که مسائل ، اخبار ، برگزاری سخنرانی ها و دیگر موارد مرتبط را به اطلاع علاقمندان برسانم و از عزیزان تقاضا دارم نکته نظرات ، پیشنهادات و مقالات خود را در این حوزه در وبلاگ به اشتراک بگذارند.ضمنا استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است.

مدیر وبلاگ : نیما نجارزاده
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
Share free counters
Just select text on the page and get instant translation from Google Translate!

Translator for Free

حقوق بین الملل