تبلیغات
حقوق بین الملل international law - رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده دیالو (گینه علیه گنگو)
 

در تاریخ 30 نوامبر 2010 دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را در پرونده دیالو صادر نمود. رای دیوان علیرغم موضوع دوجانبه دعوی حاوی بسیاری از اظهارات قضایی دیوان است که برای اولین بار از سوی یک مرجع قضایی بین المللی اعلام شده است. در این رابطه به نظر دیوان راجع به مقوله نقض حقوق بشر از سوی دولتها و مساله مسئولیت بین المللی در این زمینه و از جمله ادله اثبات دعوی در اینگونه پرونده ها می توان اشاره نمود. همچنین یافته های دیوان در امر اخراج بیگانگان و حمایت دیپلماتیک حاوی مطالبی است که مطمئنا بر عملکرد نهادهای قانونگذار بین المللی همانند کمیسیون حقوق بین الملل و مجمع عمومی تاثیرگذار خواهد بود.

یادآور می شود که اختلاف میان گینه و کنگو در خصوص «نقض های فاحش حقوق بین الملل» می باشد که ادعا شده از سوی کنگو علیه تبعه گینه، آقای دیالو ارتکاب یافته است. (بند 1) دیالو که دو شرکت های خصوصی با مسوولیت محدود را در کنگو را به نام Africom-Zaire و Africontainers-Zaire تأسیس کرده بود، یک سال پس از مختومه شدن پرونده از سوی دادستان عمومی در کینشازا به دلیل «نامناسب و بی مورد بودن تعقیب»، در 25 فوریه 1988 دستگیر شد. مضافاً این که بر اساس ادله ارائه شده از سوی طرفین که بر اساس آن، آقای دیالو در 5 نوامبر 1995 دستگیر شده و تا 10 ژانویه 1996 در بازداشت بوده است و در تاریخ 25 ژانویه 1996 مجدداً دستگیر و بازداشت شده است، دیوان به این نتیجه رسید که این اقدامات بدین منظور انجام شده تا به صدور حکم اخراج آقای دیالو در 31 اکتبر 1995 ترتیب اثر داده شود. نهایتاً آقای دیالو در 31 ژانویه 1996 از کشور کنگو اخراج شد.

پس از این که بر اساس رأی 24 می 2007، دادخواست گینه تا جایی مورد پذیرش دیوان قرار گرفت که در ارتباط با حمایت از حقوق دیالو به عنوان یک شخص و در ارتباط با حمایت از حقوق مستقیم وی به عنوان شریک شرکت های فوق الذکر باشد، پیش از بررسی ادعای جبران خسارت از سوی گینه، دیوان به نوبه خود دو مسأله را مد نظر قرار داد.

خلاصه رای صادره دیوان که توسط آقای عبدالله عابدینی تهیه گردد است در ادامه مطلب در دسترس می باشد.

به نقل از موسسه حقوق بین الملل پارس

خلاصه رای ۳۰ نوامبر ۲۰۱۰ دیوان بین المللی دادگستری

در پرونده دیالو

 

تهیه کننده:

عبدالله عابدینی


مقدمه:

در تاریخ 30 نوامبر 2010 دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را در مورد پرونده دیالو صادر نمود. یادآور می شود که اختلاف میان گینه و کنگو در خصوص «نقض های فاحش حقوق بین الملل» می باشد که ادعا شده از سوی کنگو علیه تبعه گینه، آقای دیالو ارتکاب یافته است. (بند 1) دیالو که دو شرکت های خصوصی با مسوولیت محدود را در کنگو را به نام Africom-Zaire و Africontainers-Zaire تأسیس کرده بود، یک سال پس از مختومه شدن پرونده از سوی دادستان عمومی در کینشازا به دلیل «نامناسب و بی مورد بودن تعقیب»، در 25 فوریه 1988 دستگیر شد. مضافاً این که بر اساس ادله ارائه شده از سوی طرفین که بر اساس آن، آقای دیالو در 5 نوامبر 1995 دستگیر شده و تا 10 ژانویه 1996 در بازداشت بوده است و در تاریخ 25 ژانویه 1996 مجدداً دستگیر و بازداشت شده است، دیوان به این نتیجه رسید که این اقدامات بدین منظور انجام شده تا به صدور حکم اخراج آقای دیالو در 31 اکتبر 1995 ترتیب اثر داده شود. نهایتاً آقای دیالو در 31 ژانویه 1996 از کشور کنگو اخراج شد.

پس از این که بر اساس رأی 24 می 2007، دادخواست گینه تا جایی مورد پذیرش دیوان قرار گرفت که در ارتباط با حمایت از حقوق دیالو به عنوان یک شخص و در ارتباط با حمایت از حقوق مستقیم وی به عنوان شریک شرکت های فوق الذکر باشد، پیش از بررسی ادعای جبران خسارت از سوی گینه، دیوان به نوبه خود دو مسأله را مد نظر قرار داد.

 

1.     حمایت از حقوق آقای دیالو به عنوان یک شخص

الف) ادعا در خصوص اقدامات مربوط به دستگیری و بازداشت دیالو در خلال سال های 1989-1988

پیش از اظهار نظر در مورد دادخواست گینه که مدعی است دیالو قربانی اقدامات مرتبط با دستگیری و بازداشت در خلال سال های 1989-1988بوده و این امر مغایر با حقوق بین الملل است، دیوان به بررسی ادعای کنگو می پردازد که مدعی است ادعای فوق الذکر گینه از آنجایی که دیر اقامه شده، در نتیجه، غیر قابل پذیرش می باشد. دیوان متذکر می شود که ادعا در خصوص وقایع پیش آمده در سال های 1989-1988، اولین بار در جوابیه گینه مطرح شده که در آن دولت گینه «به تفصیل شرایط مرتبط با دستگیری و بازداشت دیالو را در خلال سال های 1989-1988 شرح داده و بیان می دارد که شمار غیر قابل بحث اعمال متخلفانه ای که دولت گینه پیگیر آن است، خوانده را در مقام مسوول بین المللی اعمال مزبور قرار داده است.» (بند 32) دیوان معتقد است که ادعای مزبور «به طور ضمنی در دادخواست مطرح نشده و مستقیماً از این مسأله که موضوع اصلی دادخواست می باشد، سر بر نیاورده است.» (بند 41) دیوان در این خصوص خاطر نشان می سازد که دادخواست مرتبط با «ادعای گینه در مورد نقض های حقوق شخصی آقای دیالو بوده که از اقدامات مربوط به دستگیری، بازداشت و اخراج وی در خلال سال های 1996-1995 ناشی می شود.» از این رو، ادعا در خصوص وقایع سال های 1989-1988 در ارتباط با «سایر اقداماتی مرتبط با دستگیری و بازداشت وی بوده که در یک دوره زمانی و شرایطی متفاوت صورت گرفته است و به علاوه، مبانی حقوقی کاملاً متفاوتی دارد.» (بند 43) بنابراین، دیوان چنین نتیجه گیری می کند که «ادعای مرتبط با اقدامات ناشی از دستگیری و بازداشت آقای دیالو در خلال سال های 1989-1988 غیر قابل پذیرش می باشد.» (بند 47)

ب) ادعا در خصوص اقدامات مربوط به دستگیری و بازداشت دیالو در خلال سال های 1996-1995

دیوان در وهله اول، به بررسی ادعای گینه در خصوص اخراج دیالو و نقض ماده 13 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (میثاق) و بند 4 ماده 12 منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها (منشور افریقایی) می پردازد. دیوان معتقد است در راستای اجرای این مقررات، اخراج قانونی یک بیگانه از سرزمین دولتی که عضو اسناد مزبور است، باید بر اساس حقوق داخلی قابل اعمال در این خصوص صورت پذیرد که خود باید منطبق با سایر ملزومات میثاق و منشور افریقایی بوده و نباید ویژگی های خودسرانه و دلخواهانه داشته باشد. (بند 65) دیوان متذکر می شود که این تفسیر «از سوی رویه کمیته حقوق بشر که توسط میثاق استقرار یافته، به طور کامل تأیید شده» (بند 66) و همچنین به وسیله «رویه قضایی کمیسیون افریقایی حقوق بشر و خلق ها مورد تأیید واقع شده است.» (بند 67) دیوان بر این اعتقاد است که حکم اخراج 31 اکتبر 1995 به دو دلیل منطبق با حقوق کشور کنگو نمی باشد: 1) در این مورد، مشورتی با هیأت ملی مهاجرت انجام نشده است. در حالی که بر اساس ماده 16 فرمان مجلس مورخ 12 سپتامبر 1983 در خصوص کنترل مهاجرت، اخذ نظر هیأت مزبور ضروری می باشد. 2) دلیلی در خصوص اخراج دیالو ارائه نشده بود که مطابق ماده 15 همان مقرره، لازم و ضروری می باشد. (بند 72) بر همین اساس، اخراج دیالو مطابق با قانون داخلی کنگو نبوده و ماده 13 میثاق و بند 4 ماده 12 منشور افریقایی را نیز نقض کرده است. (بند 73) به علاوه، دیوان بر این نظر است که گینه ادعای بر حقی در این خصوص دارد که حق مندرج در ماده 13 میثاق در مورد دیالو رعایت نشده است. بر اساس این ماده، بیگانه ای که موضوع اقدام اخراج قرار می گیرد، حق دارد از دلایل این اخراج مطلع شود و همین طور پرونده وی توسط مقام ذیصلاح مورد بازبینی قرار گیرد. کنگو نیز نتوانسته دلایل قانع کننده ای را در ارتباط با امنیت ملی خویش در قبال اخراج دیالو به اثبات برساند که بر اساس آن، استنکاف از حقوق مندرج در ماده 13 میثاق قابل توجیه باشد. دیوان بدین نتیجه می رسد که بر اساس دلایل گفته شده، در خصوص شرایط مرتبط با اخراج دیالو، ماده 13 میثاق نقض شده است. (بند 74)

در مرحله دوم، دیوان به بررسی ادعای گینه در ارتباط با نقض بندهای 1 و 2 ماده 9 میثاق و ماده 6 منشور افریقایی بر اثر دستگیری و بازداشت دیالو می پردازد. به ویژه این که سلب آزادی دیالو منطبق با حقوق مندرج در بند اول ماده 9 میثاق انجام نشده؛ یا منطبق با شرایطی که پیشتر به عنوان قانون وضع شده، در معنای ماده 6 منشور افریقایی نمی باشد؛ ضمن این که سلب آزادی در مفهوم مقررات مزبور خودسرانه بوده است؛ و نهیتاً این که دیالو در زمان دستگیری خود از دلایل دستگیری و اتهامات خویش مطلع نشده که این امر منجر به نقض بند 2 ماده 9 میثاق شده است. (بند 76)

در خصوص ادعای اول گینه که دستگیری و بازداشت دیالو مطابق ملزومات قوانین داخلی کنگو نبوده، دیوان خاطر نشان می سازد که ماده 15 فرمان مجلس در 12 سپتامبر 1983 اشعار می دارد، «بیگانه ای که قصد طفره رفتن از اجرای حکم اخراج دارد را می توان تا 48 ساعت بازداشت نمود که در این محدوده می توان این بازداشت را برای 48 ساعت دیگر تمدید کرد، اما بازداشت نباید از 8 روز فراتر رود.» دیوان معتقد است که دستگیری و بازداشت دیالو مطابق مقررات مزبور بوده است. در واقع، «هیچ ادله ای وجود ندارد تا مقامات کنگویی را مجاب به بررسی این امر کند که آیا آقای دیالو قصد طفره رفتن از اجرای حکم اخراج را دارد و در نتیجه، آیا بازداشت وی ضرورتی دارد یا خیر.» دیوان می افزاید «طول دوره زمانی که وی در بازداشت بوده (66 روز از زمان اولین دستگیری وی و حداقل 6 ماه از تاریخ دستگیری دوم وی) به شدت از حداکثر زمانی که در ماده 15 تجویز شده، تجاوز نموده است.» در نهایت، دیوان اظهار می دارد «کنگو هیچ دلیلی را اقامه نکرده تا اثبات کند،آن گونه که طبق ماده 15 مقرر شده، بازداشت طی هر 48 ساعت تمدید شده باشد.» (بند 79)

پیرامون ادعای دوم گینه، این که دستگیری و بازداشت دیالو در مفهوم بند 1 ماده 9 میثاق و ماده 6 منشور افریقایی خودسرانه بوده، دیوان در نگاه اول، بر این دیدگاه است که «دیالو برای مدت زمان طولانی مدتی بازداشت شده و به نظر می رسد که مقامات کنگویی هیچ تلاشی را در جهت اطمینان از ضرورت بازداشت وی به عمل نیاورده اند.» در ادامه می افزیاید « نه تنها خود حکم اخراج به نحو دقیقی مستدل نیست، بلکه در طول رسیدگی حاضر در دیوان، کنگو هرگز قادر به ارائه ادله ای نبوده که بتواند مبنای قانع کننده ای را برای اخراج دیالو فراهم کند.» نهایتاً این که دیوان معتقد است که ادعای «فساد و سایر جرائمی که به وی منتسب شده منجر به برپایی هیچ گونه رسیدگی نزد محاکم و به طریق اولی،  (a fortiori)هیچ محکومیتی علیه وی نشده است. دیوان به این نتیجه می رسد که در مفهوم بند 1 ماده 9 میثاق و ماده 6 منشور افریقایی، دستگیری و بازداشت دیالو، خودسرانه و دلبخواهی بوده است. (بند 82)

در ارتباط با ادعای سوم گینه، این که دیالو به هنگام دستگیری از دلایل آن مطلع نشده، در نتیجه نقض بند 2 ماده 9 میثاق رخ داده است، دیوان اعلام می دارد که «کنگو از ارائه یک سند یا هر گونه ادله دیگر که ثابت کند دیالو در زمان دستگیری اش در 5 نوامبر 1995 از حکم اخراج خویش مطلع شده، یا این که وی در زمان دستگیری، به نحوی از انحاء از دلایل آن اطلاع یافته، کوتاهی کرده است. دیوان اظهار می دارد، ثابت نشده است که به هنگام دستگیری دیالو در ژانویه 1996، اجرای حکم اخراج به زور از سرزمین کنگو به وی اطلاع رسانی شده باشد. «در روزی که وی عملاً از کشور کنگو اخراج شد، به وی به نادرستی اطلاع داده شده بود که وی به دلیل اقامت غیرقانونی موضوع اخراج قرار گرفته است.» لزوم اطلاع رسانی به وی در بند 2 ماده 9 میثاق ذکر شده که در هر دو موقعیت فوق الذکر در خصوص وی رعایت نشده است.» (بندهای 85-84)

مطابق ادعای سوم گینه، دیالو از شرایط بازداشت که به نحوی با اشکال رفتار غیر انسانی و موهن بوده قابل قیاس بوده و در حقوق بین الملل نیز ممنوع شده، دچار رنج و زحمت شده است. دیوان بیان می دارد که «گینه به نحو قانع کننده ای نتوانسته این ادعا را به اثبات برساند.» (بند 88)

در پایان این بخش نیز دیوان به بررسی ادعای دیگر گینه می پردازد که بر اساس آن به دلیل عدم اطلاع رسانی به دیالو در زمان دستگیری، در نتیجه، حق وی در خصوص درخواست کمک کنسولی از کشور متبوعش، بخش دوم از بند 1 ماده 36 کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی 1963 مورد نقض واقع شده است. دیوان ادعای کنگو را یادآور می شود که بر اساس آن «دیالو بلافاصله پس از دستگیری، به طور شفاهی امکان دسترسی به کمک کنسولی دولت متبوعش به وی اطلاع داده شده است.» اما دیوان به این نتیجه می رسد که «با این که این نکته از ابتدا رسیدگی حاضر مطرح بوده، از یک سو، کنگو بسیار دیر به این امر پرداخته و از سوی دیگر، کوچکترین دلیلی که مدعای کنگو را به اثبات برساند، وجود ندارد.» (بندهای 96-94) از این رو، کنگو مقرره مزبور در کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی را نقض کرده است. (بند 97)

 

2.     حمایت از حقوق مستقیم آقای دیالو به عنوان شریک  (associé)شرکت های Africom-Zaire  و Africontainers-Zaire

پس از روشن ساختن برخی موضوعات در خصوص وجود حقوقی دو شرکت و نقش و مشارکت آقای دیالو در آنها، دیوان به بررسی ادعاهای گینه در خصوص حقوق مستقیم آقای دیالو به عنوان شریک می پردازد.

الف) حق مشارکت و رأی دادن در جلسات عمومی

ابتدا به ساکن، دیوان متذکر می شود که ماده 79 تصویب نامه کنگو در خصوص شرکت های تجاری در سال 1887 اشعار می دارد که «حق مشارکت و رأی دادن در جلسات عمومی، نه به شرکت بلکه متعلق به شرکا می باشد. (بند 119) مطابق ماده 89 همان مقرره، اگر شرکا یک پنجم از سهام شرکت را در اختیار داشته باشند، آنها حق درخواست تشکیل جلسات عمومی را دارند. مطابق با ادله ای که از سوی طرفین به دیوان ارائه شده، دیوان دریافت که « چه بعد از این که از دیالو از کشور کنگو اخراج شد و چه هر زمان دیگری که وی از سال 1980 به عنوان مقیم در کنگو حضور داشته، ثابت نشد که آقای دیالو به عنوان ناظر یا به عنوان شریک دارنده حداقل یک پنجم سهام باشد، ضمن این که هیچ اقدامی را جهت تشکیل جلسه عمومی به عمل نیاورده است.» از نظر دیوان، حق دیالو در خصوص شرکت در جلسات عمومی و رأی دادن، تنها زمانی می تواند نقض شده باشد که بعد از اخراج عملی وی جلسات عمومی در کنگو تشکیل شده باشد.» از طرفی، دلیلی که نشان دهد از وی از اقدام به تشکیل جلسه دادن، چه به عنوان ناظر و چه به عنوان شریک، از محلی خارج از کشور کنگو منع شده باشد، وجود ندارد. (بند 121) در خصوص ادعای دیگر گینه که دیالو از حق خود در خصوص شرکت مستقیم یا تعیین نماینده در جلسات عمومی محروم شده است، (بند 122) دیوان معتقد است که نمی تواند به قطع از مقررات داخلی کنگو در این خصوص چنین برداشت نمود که برای شریک حقی جهت حضور در جلسات عمومی وجود داشته باشد. (بند 124) بنابراین، ادعای گینه در این مورد (نقض حقوق دیالو در شرکت و رأی دادن در جلسات عمومی) قابل تأیید نیست.

ب) حق مرتبط با نظارت(gérance)

گینه معتقد است با اخراج غیرقانونی دیالو موارد ذیل نقض شده است» 1)حق وی در خصوص تعیین ناظر 2) حق وی در خصوص تعیین شدن به عنوان ناظر 3) نقض حق وی در مورد اعمال وظایف یک ناظر 4) حق وی در مورد عدم عزل وی به عنوان ناظر (بند 127)

در خصوص ادعای اول گینه، مطابق ماده 65 فرمان 1887، ناظران باید یا از طریق سند شرکت یا از طریق جلسه عمومی انتخاب شوند. انتخاب ناظران نیز به وسیله جلسه عمومی مشخص شده که این عمل بدون این که موجد حقی برای شریک باشد، ذیل مسوولیت خود شرکت قرار می گیرد. بنابرانی ادعای اول گینه نادرست می باشد. (بند 133)

در خصوص ادعای دوم، از آنجایی که دیالو به عنوان ناظر انتخاب شده بود و هنوز نیز چنین سمتی را در هر دو شرکت مزبور داراست، بنابراین، این ادعا نیز مسموع نیست. (بند 134)  

در خصوص ادعای چهارم، مطابق ماده 69 فرمان 1887، ناظر، اعم از این که شریک شرکت باشد یا نباشد، باید مدیریت روزانه شرکت و اختیارات ویژه نمایندگان یا سهامداران را تضمین نماید و مطابق اساسنامه شرکت Africontainers-Zaire ناظر حق ایجاد دوایر اداری در داخل یا خارج از کنگو بر عهدا دارد. دیوان اظهار داشت «با این که وظایف نظارتی دیالو با توجه به حضور وی در خارج از کشور با مشکلاتی مواجه بود، اما گینه نتوانست عدم امکان وظایف نظارتی را در خصوص دیالو به اثبات برساند.» (بند 135) حتی پس از اخراج دیالو نیز «نمایندگان شرکت Africontainers-Zaire از طرف شرکت مستقر در کنگو اقدام می کردند و در خصوص دعاوی قراردادی با شرکت های دیگر به مذاکره می پرداختند.» (بند 136) بنابراین، ادعای گینه در این زمینه نیز غیر قابل قبول است. (بند 137)

در مورد ادعای چهارم، گرچه دیالو در خارج از کنگو حضور داشت و این امر انجام وظایف نظارت را بر وی دشوار می نمود، اما از منظر حقوقی، او هنوز در سمت ناظر هر دو شرکت مزبور حضور دارد و دلیلی در خصوص این که وی از این سمت عزل شده وجود ندارد. به همین دلیل، این ادعا نیز قابل پذیرش نمی باشد. (بند 138)

ج)حق بر سرکشی و نظارت  (monitor)بر مدیریت

گینه مدعی است با دستگیری و اخراج دیالو، او از حق بر سرکشی و نظارت بر مدیریت و عملکرد هر دو شرکت محروم شده است. بر اساس بند 3 ماده 71 حکم 1887، اگر تعداد ناظران بیشتر از 5 نفر باشد، انتخاب بازرس ها اجباری نیست و هر ناظری از اختیارات یک بازرس برخوردار است. از آنج ایی که هر دو شرکت ناظرانی کمتر از 5 نفر داشت، دیالو مجاز به اقدام به عنوان بارس نیز بوده است. دیوان معتقد است که گرچه بازداشت و اخراج دیالو بر روند سرکشی و نظارت ناظر بی تأثیر نیست، اما باز دیالو در هر جا که حضور داشته باشد، قادر به اعمال اختیارات خود می باشد.» به همین جهت، ادعای گینه قابل قبول نیست. (بند 148)

د) حق بر مالکیت دیالو در مورد سهام  (parts sociales)خویش در دو شرکت مزبور

دولت گینه در این بخش مدعی است که دیالو به عنوان شریک از کاربرد مؤثر و کنترل بر اموال خویش محروم شده و به همین دلیل، عملاً سهام وی در دو شرکت مزبور به طور غیر مستقیم مصادره گشته است. (بند 149)

دیوان در ابتدا اذعان دارد که «حقوق بین الملل همواره بر این اصل حقوق داخلی تأکید داشته که یک شرکت شخصیت حقوقی مستقلی از سهامداران خود دارد. بنابراین، حقوق و اموال یک شرکت باید از حقوق و اموال یک شریک مجزا در نظر گرفته شود.» (بند 155) دیوان یادآور می شود که «سرمایه بخشی از اموال یک شرکت است و در حالی که سهام متعلق به شرکا می باشد. در واقع، سهام بیانگر سرمایه شرکت است، اما از آن متمایز است و به حقوق سهامداران در ارتباط با عملکرد شرکت و همچنین حق هر گونه تقسیم سود سهام یا به هر گونه پول قابل پرداختی به هنگام انحلال و تصفیه شرکت اطلاق می شود. دیوان معتقد است که «دلیلی وجود ندارد که نشان دهد هیچ گونه تقسیمی اعلام شده یا هیچ گونه اقدامی در راستای تقسیم سود سهام شرکت به وقوع پیوسته باشد یا حتی اقدامی که نشانگر نقض حقوق دیالو در خصوص این مسائل و قابل انتساب به کنگو بوده باشد.» (بند 157) بنابراین، دیوان به این نتیجه می رسد که حقوق دیالو در این موارد نقض نشده است. (بند 159)

3.     جبران خسارت

در پرتو شرایط موجود، ویژگی بنیادین تعهدات حقوق بشری نقض شده و ادعای گینه در مورد جبران خسارت به شکل غرامت، دیوان بر این باور است که «بر اساس یافته های قضایی در خصوص نقض ها، جبران خسارت برای دولت گینه در خصوص زیان وارده به دیالو باید به شکل غرامت باشد.» (بند 161) بنابراین، طرفین باید در خصوص مقدار غرامت مورد نظر وارد مذاکره شده و به توافق دست یابند و کنگو این غرامات را بر اساس زیان های وارده بر دیالو در نتیجه بازداشت ها و اخراج غیر قانونی در طول سال های 1996-1995 و از جمله زیان وارد بر اموال وی به دولت گینه پرداخت نماید. (بند 163) اگر طرفین طی 6 ماه از تاریخ صدور رأی دیوان در خصوص مقدار غرامت به توافقی دست پیدا نکردند، موضوع مزبور طی مرحله ای دیگر از رسیدگی حل و فصل خواهد شد.» (بند 164)

 

دیوان در بند اجرایی رأی  (dispositif)اعلام می دارد:

1.     با 8 رأی در مقابل 6 رأی، ادعای گینه در خصوص دستگیری و بازداشت دیالو در خلال سال های 1989-1988 غیر قابل پذیرش است. (الخسونه، سیما، بنونا، ترینداد و یوسف اعلامیه مشترکی در مخالفت با این بند صادر کرده اند. ایشان معتقدند که دستگیر و بازداشت های سال های 1989-1988 و 1996-1995 دارای دلیل واحدی بوده و هر دو از خصیصه خودسرانه بودن برخوردار بوده اند. از نظر این قضات، با بررسی قضایی وقایع سال های1989-1988 دیوان می توانست ملزومات امنیت حقوقی و اجرای صحیح عدالت را در قضیه ای تأمین نماید که مبتنی بر حمایت دیپلماتیک بوده و قلمرو آن حقوق بشر تضمین شده بین المللی است. ماهیو (قاضی ویژه) نیز نظر مخالف خود را با استدلالاتی کمابیش مشابه قضات فوق الذکر در خصوص این بند صادر کرده است.)

2.     به اتفاق بر این اعتقاد است که مطابق با شرایطی که دیالو در 31 ژانویه 1996 از کشور کنگو اخراج شده، کنگو ماده 13 میثاق و بند 4 ماده 12 منشور افریقایی را نقض کرده است. (کیث و گرین وود نیز اعلامیه مشترکی درباره اعلام نظر مخالف خود در ارتباط با نحوه تفسیر مقررات مزبور در ماده 13 میثاق و بند 4 ماده 12 منشور افریقایی دارند. اما در نهایت نتیجه گیری حاصل در این بند را می پذیرند.)

3.     به اتفاق بر این اعتقاد است که شرایطی که طی آن دیالو طی سال های 1996-1995 دستگیر، بزداشت و سپس اخراج شده، بندهای 1 و 2 ماده 9 میثاق و ماده 6 منشور افریقایی را نقض کرده است.

4.     با 13 رأی در مقابل 1 رأی معتقد است که با عدم اطلاع رسانی بدون تأخیر به آقای دیالو طی دستگیری وی در سال 1996-1996، کنگو بخش دوم بند اول ماده 36 کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی را نق نموده است.

5.     با 12 رأی در مقابل 2 رأی، در ارتباط با اوضاع و احوال مرتبط با دستگیر و باداشت دیالو در سال های 1996-1995 و با توجه به اخراج وی، تمام اظهارات گینه را رد می کند.

6.     با 9 رأی در مقابل 5 رأی، کنگو حقوق مستقیم دیالو را به عنوان شریک (سهامدار) دو شرکت مزبور نقض نکرده است. (الخسونه و یوسف نظریه مخالف مشترکی در این ارتباط صادر کرده اند. دلیل ایشان این است که برخلاف قضیه بارسلونا تراکشن، در اینجا آقای دیالو در آن واحد تنها سهامدار و ناظر هر دو شرکت بوده است. ایشان این رویه را برای سرمایه گذاران کوچکی خطرناک توصیف می کند که از آنها توسط معاهدات دوجانبه و چندجانبه بین المللی حمایتی به عمل نمی آید.این دو قاضی معتقدند که رأی دیوان از پیشرفت های حاصله در حقوق معاهدات سرمایه گذاری و حقوق بشر غفلت کرده اند. قاضی بنونا در نظریه مخالف جداگانه خود این بند از نتیجه گیری دیوان را به دلیل پیروی از رهیافت فورمالیستی و در نتیجه، دور افتادن از واقعیت های پرونده حاضر نمی پذیرد.)

7.     به اتفاق معتقد است دولت کنگو در قبال دولت گینه، به سبب زیان های ناشی از نقض تعهدات بین المللی اشاره شده در بندهای دوم و سوم فوق الذکر، متعهد به جبران خسارت مناسبی به شکل غرامت می باشد.

8.     به اتفاق تصمیم می گیرد که در صورت عدم توفیق در دست یابی به توافقی در خصوص مبلغ غرامت طی 6 ماه از تاریخ صدور رأی حاضر، مسأله غرامت در قبال گینه باید از طریق دیوان حل و فصل شده و بدین منظور، آیین رسیدگی بعدی در خصوص این مورد مد نظر قرار داده می شود.

 

قضات الخسونه، سیما، بنونا، ترینداد و یوسف اعلامیه مشترکی را به رأی منضم کرده اند. قاضی الخسونه و قاضی یوسف نظریه مخالف مشترکی را به رأی ضمیمه کرده اند. قاضی کیث و قاضی گرین وود نیز اعلامیه مشترکی را به رأی منضم کرده اند. قاضی بنونا و قاضی ماهیو (قاضی ویژه گینه ای) نظریه مخالف خود را در خصوص رأی صادره ابراز داشته و قاضی ترینداد و قاضی مامپویا (قاضی ویژه کنگویی) هر یک نظریه جداگانه ای را منضم کرده اند. 

برای دسترسی به خلاصه رأی به اینجا مراجعه کنید.

نوع مطلب : سازمانهای بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 19 مهر 1397 01:25 ق.ظ

Fine information. Appreciate it!
vardenafil vardenafil buy levitra levitra 10 mg prezzo vardenafil generic levitra buy generic levitra generic levitra levitra 20 mg levitra 20mg
سه شنبه 10 مهر 1397 01:16 ق.ظ

Kudos. I enjoy it.
cialis cuantos mg hay achat cialis en europe cialis coupons safe site to buy cialis online estudios de cialis genricos best generic drugs cialis cialis 30 day trial coupon generic cialis at walmart we recommend cialis info cialis daily reviews
شنبه 7 مهر 1397 11:16 ب.ظ

Fantastic material, Thanks.
cialis uk next day cialis coupon fast cialis online buy cialis online legal buy brand cialis cheap cialis patent expiration we choice cialis pfizer india viagra or cialis generic cialis in vietnam cialis taglich
شنبه 7 مهر 1397 07:48 ب.ظ

With thanks, Plenty of knowledge.

cialis alternative try it no rx cialis cialis from canada cialis reviews low cost cialis 20mg cialis 20mg prix en pharmacie warnings for cialis cialis purchasing cialis lilly tadalafi tadalafil
شنبه 31 شهریور 1397 02:35 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
trusted pharmacy canada canadian pharmacies canadian discount pharmacies in ocala fl order canadian prescriptions online northwest pharmacies in canada prescription drugs without prior prescription canadian medications online trusted pharmacy canada drugstore online reviews canadianpharmacy
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:36 ب.ظ

Valuable stuff. Cheers.
wow look it cialis mexico viagra vs cialis cialis online cost of cialis per pill legalidad de comprar cialis how do cialis pills work we use it 50 mg cialis dose comprar cialis navarr cuanto cuesta cialis yaho overnight cialis tadalafil
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:19 ب.ظ

Thanks a lot. Fantastic information!
canadian mail order pharmacies canadian pharmacies stendra pharmacy times best canadian pharmacy northwest pharmacy canada canadian pharmaceuticals stocks canadian rxlist the best canadian online pharmacies buy viagra usa canada medication cost
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:36 ق.ظ

Whoa a lot of terrific facts.
sildenafil pills buy viagra superdrug buy generic viagra pills buy viagra online from canada how to buy viagra on line buy real viagra cheap how can i get viagra online viagra no rx is it illegal to buy viagra online buy cheapest viagra online
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:04 ب.ظ

Incredible loads of great tips!
cialis pills generic cialis in vietnam tadalafil 20mg cialis 10mg prix pharmaci cialis preise schweiz cialis online nederland cialis side effects dangers cialis online cialis pills price each acheter cialis kamagra
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:45 ق.ظ

Thanks a lot, A good amount of information!

cialis professional yohimbe when can i take another cialis calis generic cialis at walmart generic cialis soft gels cialis prezzo di mercato cialis 100 mg 30 tablet 40 mg cialis what if i take cialis 5 mg scheda tecnica get cheap cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:41 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
viagra 100mg buy viagra pills viagra for men where can i buy viagra uk cheapest viagra online where do i buy viagra online how to find viagra viagra side effects order sildenafil online uk buy viagra with prescription
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:49 ب.ظ

Thanks, I like this.
cialis without a doctor's prescription click now cialis from canada il cialis quanto costa cialis rckenschmerzen cialis per paypa cialis tablets australia cialis in sconto cialis 5 mg sublingual cialis online recommended site cialis kanada
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:45 ق.ظ

You actually mentioned it very well.
cialis dosage amounts cialis bula cialis 5 mg schweiz cialis dosage safe dosage for cialis cialis daily new zealand look here cialis cheap canada cialis efficacit cialis 10 doctissimo cialis for sale south africa
جمعه 17 فروردین 1397 06:08 ب.ظ

Appreciate it, An abundance of postings!

where cheapest cialis canadian drugs generic cialis generic cialis cialis en mexico precio cialis super kamagra when can i take another cialis buying brand cialis online trusted tabled cialis softabs american pharmacy cialis viagra or cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


حقوق بین الملل international law
درباره وبلاگ

نیما نجارزاده هستم فارغ التحصیل حقوق بین الملل و در این وبلاگ تلاش می کنم که مسائل ، اخبار ، برگزاری سخنرانی ها و دیگر موارد مرتبط را به اطلاع علاقمندان برسانم و از عزیزان تقاضا دارم نکته نظرات ، پیشنهادات و مقالات خود را در این حوزه در وبلاگ به اشتراک بگذارند.ضمنا استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است.

مدیر وبلاگ : نیما نجارزاده
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
Share free counters
Just select text on the page and get instant translation from Google Translate!

Translator for Free

حقوق بین الملل